પહેલેથી સાઇન અપ છે?

DETAILS FOR SUMMER 2019

મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો

Welcome Pack

Kit List

વેવ 1

જુલાઈ 1 - 1 જુલાઈથી 5 જુલાઈ
XGEX નું Phase - 2 થી જુલાઇથી 8 જુલાઇ
Phase 3a – 15th July to 19th July
તબક્કો 3b - 22 જુલાઈથી 26 જુલાઈ

Bag drop: 24th June – 26th June (12:30 – 18:30) at Yorkshire House
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House at 1st July, 9:00am where a coach will take you to Kingswood, Colomendy
(www.kingswood.co.uk/activity-centres/colomendy/) Expected return on 5th July is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House at 8th July, 11:00am where a coach will take you to Storthes Hall, Huddersfield
(digstudent.co.uk/storthes-hall-park/) Expected return on 12th July is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Days will be based at Yorkshire House and will usually start at 9:00 and end at 16:30, but this is flexible based on the project the young people choose to run.

વેવ 2

XGEX નું Phase - 1 થી જુલાઇથી 15 જુલાઇ
XGEX નો તબક્કો - 2D જુલાઈથી 22TH જુલાઇ
તબક્કો 3a - 29th જુલાઈથી 2 ઑગસ્ટ
તબક્કો 3b - 5 ઓગસ્ટથી 9 ઑગસ્ટ

Bag drop: 8th July – 10th July (12:30 – 18:30) at Yorkshire House
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House on 15th July, 9:30am where a coach will take you to Croft Farm Water Park, the Cotswolds
(www.croftfarmleisure.co.uk/locations/croft-farm-waterpark/) Expected return on 19th July is 14:30
XGEX નો તબક્કો:
Meet at Yorkshire House on 22nd July, 11:00am where a coach will take you to Storthes Hall, Huddersfield
(digstudent.co.uk/storthes-hall-park/) Expected return on 26th July is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Days will be based at Yorkshire House and will usually start at 9:00 and end at 16:30, but this is flexible based on the project the young people choose to run.

વેવ 3

તબક્કો 1 - 29 જુલાઈથી 2 ઑગસ્ટ
2 તબક્કા - 5 ઓગસ્ટથી 9 મી ઓગસ્ટ
તબક્કો 3a - 12 ઓગસ્ટથી 16 ઑગસ્ટ
તબક્કો 3b - 19 ઓગસ્ટથી 23 ઓગસ્ટ

Bag drop: 22nd July – 24th July (12:30 – 18:30) at Yorkshire House
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House on 29th July, 9:30am where a coach will take you to Culmington Manor, Shropshire
(www.manoradventure.com/culmington-manor.php) Expected return on 2nd August is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House on 5th August, 11:00am where a coach will take you to Storthes Hall, Huddersfield
(digstudent.co.uk/storthes-hall-park/) Expected return on 9th August is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Days will be based at Yorkshire House and will usually start at 9:00 and end at 16:30, but this is flexible based on the project the young people choose to run.

વેવ 4

1 તબક્કા - 5 ઓગસ્ટથી 9 મી ઓગસ્ટ
2 તબક્કા - 12 ઓગસ્ટથી 16 મી ઓગસ્ટ
તબક્કો 3a - 19 ઓગસ્ટથી 23 ઓગસ્ટ
તબક્કો 3b - 26 ઓગસ્ટથી 30 ઑગસ્ટ

Bag drop: 29th July – 31th July (12:30 – 18:30) at Yorkshire House
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House on 5th August, 9:30am where a coach will take you to Culmington Manor, Shropshire
(www.manoradventure.com/culmington-manor.php) Expected return on 9th August is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Meet at Yorkshire House on 12th August, 11:00am where a coach will take you to Storthes Hall, Huddersfield
(digstudent.co.uk/storthes-hall-park/) Expected return on 16th August is 13:00
XGEX નો તબક્કો: Days will be based at Yorkshire House and will usually start at 9:00 and end at 16:30, but this is flexible based on the project the young people choose to run.

અમારી સાથે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર!

અમને ખુશી છે કે તમે આ ઉનાળામાં અમારી સાથે એનસીએસ પર આવવાનું પસંદ કર્યું છે, અને અમે તમને જોઈને આગળ જોઈ રહ્યા છીએ.

જો તમે પહેલાથી જ અમારી સાથે સાઇન અપ કર્યું છે, તો તમે આ પૃષ્ઠ પર જરૂરી બધી મહત્વની માહિતી શોધી શકશો, જો તમે હંમેશા અમને 0114 2999 210 પર રિંગ આપી શકતા નથી.

એલિમેન્ટ સોસાયટી
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!